Socialfobi

Historia

Evolutionshistoriskt: i en urtida miljö fanns det helt klart ett överlevnadsvärde i att inte angripas av andra människor. Människorna utvecklade därför underdåniga beteenden för att försäkra andra om att man inte utgjorde något hot och därmed undvika våld. Det var större chans att man överlevde om man avstod från att utmana de aggressiva eller dominerande personerna. Eftersom de mer dumdristiga och aggressiva typerna slog ihjäl varandra, byggdes ett visst mått av undfallande beteende in i den mänskliga karaktären.

Människor med social fobi driver naturligtvis detta till sin spets vilket innebär att det för länge sedan slutat att vara effektivt.

Allmänt

Social fobi är det ångestsyndrom som ger den värsta funktionsnedsättningen. Ofta söker den här personen inte hjälp förrän i 30-årsåldern. Det kan bero på att denna ångest problematik  så starkt är förknippad med skamkänslor, men det kan också bero på att de drabbade inte själva inser att de har problem.

Det genetiska inslaget vid fall av social fobi anses inte särskilt stort.

Vad kännetecknar socialfobi?

Den som lider av social fobi är övertygad om att hon är otillräcklig, ovärdig, underlägsen, inkompetent och tråkig.

Kärnan i social fobi är rädslan för att bli negativt bedömd av andra. Den rädslan gör att varje social situation blir ångestladdad. Följden blir att man undviker sociala situationer så mycket som möjligt.

En människa med social fobi har en överdriven uppfattning om hur stor uppmärksamhet de andra ägnar dem, tänker bara på sina egna tankar, känslor och upplevelser och tror att andra människor faktiskt kan uppfatta dessa precis som de själva gör.

Människor med social fobi förväntar sig att bli kritiskt bedömda och undviker därför nära relationer med andra, de låter inte andra lära känna dem. Det blir en självuppfyllande profetia – rädslan gör att man beter sig så att man framkallar precis det man är mest rädd för.

Det mest självdestruktiva säkerhetsbeteendet av alla är att ta till alkohol eller droger för att höja självförtroendet.

Varifrån kommer det?

Familjebakgrunden är en faktor som spelar stor roll vid social fobi. Familjedynamiken har betydelse för om den utvecklas eller inte.

Drabbade personer kommer oftare från familjer med en historia av dolda konflikter, spänningar i hemmet och att ingen uppmuntrades att uttrycka några känslor. Uppvuxen i familj där man varit överkontrollerande, kritisk och ickestödjande vilket leder till låg självkänsla.

Man kan ha växt upp med föräldrar som själva är socialt osäkra, nervösa, deprimerade eller mindre lyhörda för barnets lidande och som därför hindrar sina barn från att umgås med andra eller för att våga ta sig ut i världen.   Föräldrar till sjukligt blyga barn brukar vara mer kritiska och kontrollerande än andra och mindre stödjande.

En uttalad rädsla för att bli kritiskt granskad av andra, särskilt i sociala situationer. Det kan röra sig om att hålla föredrag, delta i fester eller möten, använda offentliga matsalar eller toaletter eller bara att träffa nya människor. Bland symtomen märks att bli extremt spänd (”alldeles stel”), tvångsmässig oro över att delta i socialt samspel och en tendens att välja ensamhet och isolering. Detta tillstånd åtföljs ofta av missbruk av alkohol och narkotika.

Källa: Ångestfri av Robert L. Leahy

Kommentarer inaktiverade.